Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2011

shojo
2629 a768
trigger happy
shojo
shojo
Future hipster
shojo
Future hipster
shojo
0843 3b87
shojo
7871 68a3
shojo
shojo
0425 1daf 500
shojo
Joga jest w porządku, ale wolę kamasutrę.
shojo
błagam na kolanach wpuść mnie, wpuść do języka do roztwartych ust wpuść mnie na wieki pod powieki twoje
— fisz emade
shojo
Jeśli masz mi coś do zarzucenia ,
 to zarzuć mi ręce na szyję.
— ♥
shojo
3059 0075 500
Reposted fromzielony92 zielony92 viadnienie dnienie
shojo
6094 4587
Reposted fromemoxcoree emoxcoree viadnienie dnienie
shojo
0666 33aa
Reposted frommarysia marysia viadnienie dnienie
shojo
5943 5db8 500
Reposted fromrybb rybb viadnienie dnienie
shojo
5611 14cb 500
Reposted fromwrajt wrajt viadnienie dnienie
shojo
Nie mogę obiecać Ci,że spędzimy ze sobą resztę życia. Jesteśmy młodzi nie wiemy co przyniesie nam los. Jednak mogę szczerze powiedzieć ,że w tej chwili jesteś najważniejszą 
osobą w moim życiu. Tyle musi wystarczyć. 
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viadnienie dnienie
shojo
6820 f3f4
shojo
7761 3263

glitterme:

i love fore head kisses so much

Reposted fromimblazin imblazin viadnienie dnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl